Bei Intressi, fir de Sport ze maachen:

Komm Sonndes em 2 Auer an d’Trainingshal op’d Kockelscheier.

Bréng e Casque, Händchen, Knéi- a wa méiglech Ielebou-Protektioune mat.

Mir léinen dir Schlittschong.

2 Trainingen si fir näischt.