Schlittschongpist Kockelscheier

42, rue de Bettembourg

L-1899 Lëtzebuerg

Tel.: +352 46 74 65

Mir sinn e Club vu Jonken a méi Alen, déi al hier Freed

mat dem séieren, eleganten a spannende Sport hunn.

Komm mol Sonndes Mëttes em hallwer 4 op d'Kockelscheier

an d'Trainingshal probéieren! (Vum 15. September un.)

Sponsor:

sponsor LTD
sponsor anefore

sponsor Sidor