Bei Intressi, fir de Sport ze maachen:

Komm Sonndes em 2 Auer an d’Trainingshal op’d Kockelscheier.

Bréng e Casque, Händchen, Knéi- a wa méiglech Ielebou-Protektioune mat.

Mir léinen dir Schlittschong.

2 Trainingen si fir näischt.

Mir sinn e Club vu Jonken a méi Alen, déi al hier Freed

mat dem séieren, eleganten a spannende Sport hunn.

Komm mol Sonndes Mëttes em hallwer 4 op d'Kockelscheier

an d'Trainingshal probéieren! (Vum 15. September un.)

Sponsor:

sponsor LTD
sponsor anefore

sponsor Sidor