Summer

Auerzeit

Grupp

Mëttwochs

17:30 - 18:45

Avancéiert

Samchdes

08:15 - 09:30

Avancéiert

09:30 - 11:00

Unfänger

09:30 - 11:00

Elteren

Sonndes

09:00 - 10:15

Unfänger

Mir sinn e Club vu Jonken a méi Alen, déi al hier Freed

mat dem séieren, eleganten a spannende Sport hunn.

Komm mol Sonndes Mëttes em hallwer 4 op d'Kockelscheier

an d'Trainingshal probéieren! (Vum 15. September un.)